Tuber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 6 tuber d ass wis 279 n useggas (wis 280 deg iseggasen bisekstil). Llan 86 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

5 tuber - 6 tuber - 7 tuber

Tidyanin

ẓreg

Timiḍi wis 21

ẓreg

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :