Tuber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 25 tuber d ass wis 298 n useggas (wis 299 deg iseggasen bisekstil). Llan 67 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

24 tuber - 25 tuber - 26 tuber

Tilalliyin ẓreg

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :