10 fuṛaṛ

(Yettusmimeḍ seg 10 furar)
Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 10 fuṛaṛ d ass wis 41 n useggas. Llan 324 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 325 deg iseggasen bisekstil.

9 fuṛaṛ - 10 fuṛaṛ - 11 fuṛaṛ

Tilalliyin

ẓreg

Timakkasin

ẓreg

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :