Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 4 fuṛaṛ d ass wis 35 n useggas. Llan 330 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 331 deg iseggasen bisekstil.

3 fuṛaṛ - 4 fuṛaṛ - 5 fuṛaṛ

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :