12 fuṛaṛ

(Yettusmimeḍ seg 12 furar)
Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 12 fuṛaṛ d ass wis 43 n useggas. Llan 322 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 323 deg iseggasen bisekstil.

11 fuṛaṛ - 12 fuṛaṛ - 13 fuṛaṛ

TimettaninẒreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :