26 fuṛaṛ

(Yettusmimeḍ seg 26 furar)
Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 26 fuṛaṛ d ass wis 57 n useggas. Llan 308 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 309 deg iseggasen bisekstil.

25 fuṛaṛ - 26 fuṛaṛ - 27 fuṛaṛ

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :