Ldi umuɣ agejdan
Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 25 fuṛaṛ d ass wis 56 n useggas. Llan 309 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 310 deg iseggasen bisekstil.

24 fuṛaṛ - 25 fuṛaṛ - 26 fuṛaṛ

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :