Ldi umuɣ agejdan
Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 24 fuṛaṛ d ass wis 55 n useggas. Llan 310 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 311 deg iseggasen bisekstil.

23 fuṛaṛ - 24 fuṛaṛ - 25 fuṛaṛ

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :