29 fuṛaṛ

(Yettusmimeḍ seg 29 furar)
Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 29 fuṛaṛ d ass amsircey. D ass wis 59 deg iseggasen bisekstil. Llan 306 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

Yella ass n 29 fuṛaṛ deg iseggasen 2000, 2004, 2008, 2012, win i d-yetteddun d win n useggas 2016 umbeɛd deg useggas 2020, dɣa deg useggas 2024 etc.

Ass n 29 fuṛaṛ yettili yal kuẓ iseggasen (anya n iseggasen bisekstil) n tafada julien.

28 fuṛaṛ - 29 fuṛaṛ - 1 meɣres

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :