21 fuṛaṛ

(Yettusmimeḍ seg 21 furar)
Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 21 fuṛaṛ d ass wis 52 n useggas. Llan 313 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 314 deg iseggasen bisekstil.

20 fuṛaṛ - 21 fuṛaṛ - 22 fuṛaṛ

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :