28 fuṛaṛ

(Yettusmimeḍ seg 28 furar)
Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 28 fuṛaṛ d ass wis 59 n useggas. Llan 306 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 307 deg iseggasen bisekstil.

27 fuṛaṛ - 28 fuṛaṛ - 29 fuṛaṛ

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :