Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 18 fuṛaṛ d ass wis 49 n useggas. Llan 316 wussan deffir- s ar taggara n useggas, wis 317 deg iseggasen bisekstil.

17 fuṛaṛ - 18 fuṛaṛ - 19 fuṛaṛ

Timettanin ẓreg

Timiḍi wis 21 ẓreg

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :