Furar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ass n 2 fuṛaṛ d ass wis 33 n useggas. Llan 332 wussan deffir-s ar taggara n useggas, wis 333 deg iseggasen bisekstil.

1 fuṛaṛ - 2 fuṛaṛ - 3 fuṛaṛ

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :