Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 17 dujamber d ass wis 351 n useggas (wis 352 deg iseggasen bisekstil). Llan 14 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

16 dujamber - 17 dujamber - 18 dujamber

Tidyanin

ẓreg

Timiḍi wis 21

ẓreg

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :