Ldi umuɣ agejdan
Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 24 dujamber d ass wis358 n useggas (wis359 deg iseggasen bisekstil). Llan 7 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

23 wamber - 24 dujamber - 25 dujamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Talɣa:Ass asental