Ldi umuɣ agejdan
Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 6 dujamber d ass wis340 n useggas (wis341 deg iseggasen bisekstil). Llan 25 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

5 wamber - 6 dujamber - 7 dujamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Talɣa:Ass asental