Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 28 dujamber d ass wis 362 n useggas (wis 363 deg iseggasen bisekstil). Llan 3 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

27 dujamber - 28 dujamber - 29 dujamber

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Tilalliyin

ẓreg

Timekkasin

ẓreg