Ldi umuɣ agejdan
Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 9 dujamber d ass wis343 n useggas (wis344 deg iseggasen bisekstil). Llan 22 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

8 wamber - 9 dujamber - 10 dujamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :