Ldi umuɣ agejdan
Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 18 dujamber d ass wis352 n useggas (wis353 deg iseggasen bisekstil). Llan 13 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

17 wamber - 18 dujamber - 19 dujamber

Agbur


TidyaninẒreg

Timiḍi 1 uqbel ƐisaẒreg

Timiḍi wis 5Ẓreg

Timiḍi wis 20Ẓreg

Timiḍi wis 21Ẓreg

Tiẓuriyin, idles d asɣanẒreg

tussniwin d titekniyinẒreg

Tadamsa d timettiẒreg

TilaliyinẒreg

Timiḍi wis 20Ẓreg

TimettaninẒreg

Timiḍi wis 21Ẓreg

IsfuglenẒreg

Ansayen d tifelsinẒreg

TatupunimtẒreg

Tira d isadwalenẒreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :