Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 18 dujamber d ass wis 352 n useggas (wis 353 deg iseggasen bisekstil). Llan 13 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

17 wamber - 18 dujamber - 19 dujamber


TidyaninẒreg

Timiḍi wis 20Ẓreg

Timiḍi wis 21Ẓreg

TilalliyinẒreg

Tasut tis 20Ẓreg

TimakkasinẒreg

Tasut tis 19Ẓreg

Tasut tis 21Ẓreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :