Ldi umuɣ agejdan
Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 22 dujamber d ass wis356 n useggas (wis357 deg iseggasen bisekstil). Llan 9 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

21 wamber - 22 dujamber - 23 dujamber

TimettaninẒreg

Timiḍi wisXXIẒreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Talɣa:Ass asental