Ldi umuɣ agejdan
Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 2 dujamber d ass wis 336 n useggas (wis 337 deg iseggasen bisekstil). Llan 29 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

1 dujamber - 2 dujamber - 3 dujamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :