Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 4 dujamber d ass wis 338 n useggas (wis 339 deg iseggasen bisekstil). Llan 27 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

3 dujamber - 4 dujamber - 5 dujamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :