Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 20 wamber d ass wis 324 n useggas (wis 325 deg iseggasen bisekstil). Llan 41 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

19 wamber - 20 wamber - 21 wamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :