Ldi umuɣ agejdan
Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 24 wamber d ass wis328 n useggas (wis329 deg iseggasen bisekstil). Llan 37 wussan deffir- es ar taggara n useggas.

23 wamber - 24 wamber - 25 wamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Talɣa:Ass asental