Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 27 wamber d ass wis 331 n useggas (wis 332 deg iseggasen bisekstil). Llan 34 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

26 wamber - 27 wamber - 28 wamber

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :