Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 10 wamber d ass wis 314 n useggas (wis 315 deg iseggasen bisekstil). Llan 51 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

9 wamber - 10 wamber - 11 wamber

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :