Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 6 wamber d ass wis 310 n useggas (wis 311 deg iseggasen bisekstil). Llan 55 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

5 wamber - 6 wamber - 7 wamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :