Ldi umuɣ agejdan
Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 2 wamber d ass wis306 n useggas (wis307 deg iseggasen bisekstil). Llan 59 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

1ru wamber - 2 wamber - 3 wamber

Agbur


TidyaninẒreg

Tiẓuriyin, idles d asɣanẒreg

tussniwin d titekniyinẒreg

Tadamsa d timettiẒreg

TilaliyinẒreg

TimettaninẒreg

IsfuglenẒreg

Ansayen d tifelsinẒreg

TatupunimtẒreg

Tira d isadwalenẒreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :