Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 13 wamber d ass wis 317 n useggas (wis 318 deg iseggasen bisekstil). Llan 48 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

12 wamber - 13 wamber - 14 wamber

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Tilalliyin

ẓreg

Timakkasin (lmutat)

ẓreg