Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 15 wamber d ass wis 319 n useggas (wis 320 deg iseggasen bisekstil). Llan 46 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

14 wamber - 15 wamber - 16 wamber

Tilalliyin

ẓreg

Imagraden iqqenen

ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :