Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass n 1 wamber d ass wis 305 n useggas (wis 306 deg iseggasen bisekstil). Llan 60 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

31 tuber - 1 wamber - 2 wamber

Tilalliyin ẓreg

Timekkasin ẓreg

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :