Ldi umuɣ agejdan
Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 4 wamber d ass wis308 n useggas (wis309 deg iseggasen bisekstil). Llan 57 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

3 wamber - 4 wamber - 5 wamber

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Talɣa:Ass asental